Category Archives: Tài liệu

Biện pháp thi công gạch AAC Vinema

Biện pháp thi công gạch AAC Vinema Xem tài liệu...

Xây mẫu gạch bê tông khí chưng áp aac

Xây mẫu gạch bê tông khí chưng áp aac...

09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công tr

BỘ XÂY DỰNG Số: 09/2012/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;...

Tiêu chuẩn TCVN 7959:2011

TCVN 7959:2011 do Viện Vật liệu xây dựng-Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho Blốc bê tông khí đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là blốc AAC), dùng cho...

Hồ sơ năng lực

Gạch bê tông khí chưng áp AAC Hồ sơ năng lực gạch xi măng cốt liệu...

Sơ đồ tổ chức công ty VINEMA

Công ty cổ phần vật liệu mới Việt Nam...